ALGEMENE VOORWAARDEN

HomeHOMEALGEMENE VOORWAARDEN

Verkoopsvoorwaarden Vin-Q

Artikel 1 – Toepassing

De rechtsverhouding tussen Vin-Q, met maatschappelijke zetel te Tindeweg 6, 9310 Moorsel, België, met BTW-nummer 0679.886.361, hebbende als hoofdactiviteit de verkoop van wijnen, schuimende wijnen en sterke dranken in België, en de koper, wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.

Het plaatsen van een bestelling, telefonisch of via e-mail, houdt een volledige aanvaarding van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden in.

Vin-Q behoudt zich het recht voor deze voorwaarden in voorkomend geval aan te passen.

Artikel 2 – Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. Dit dient via mail te gebeuren op info@vin-q.be. De consument dient vervolgens de goederen op eigen kosten terug te sturen, waarna Vin-Q de aankoopprijs terug zal betalen.

Artikel 3 – Alcohol & Verantwoordelijkheid

Vin-Q verkoopt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar.

Artikel 4 – Aanbod

Vin-Q verkoopt enkel aan:

  • Natuurlijke personen ouder dan 18 jaar met verblijfplaats in België
  • Juridische entiteiten met maatschappelijke zetel in België
  • Rechtspersonen met een BTW nummer actief in België

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Artikel 5 – Betalingen

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Cash bij afhaling / levering
  • Betaling via overschrijving voorafgaand aan de levering

Artikel 6 – Sancties voor niet-betalingen

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Vin-Q beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Vin-Q zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

Vin-Q behoudt zich het recht van eigendom voor van de goederen die bij de klant werden afgeleverd en dit tot zolang zij niet volledig betaald werden.

Artikel 8 – Afhaling / levering van goederen

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de producten geleverd op het adres vermeld tijdens de bestelling en het registratieproces.

Vin-Q levert gratis bij een minimumbestelling van 100 euro in Aalst, Opwijk, Merchtem, Affligem, Asse en Wemmel.

De levering geschiedt binnen de 15 dagen na ontvangst van een volledige en correcte bestelling, tenzij anders met de klant afgesproken.

Artikel 9 – Prijzen

Alle vermelde prijzen en tarieven op de website zijn steeds uitgedrukt in euro. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW, verpakkingsheffing en accijnzen.

Vin-Q heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typfouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht kosteloos af te zien van uw bestelling. Daarnaast heeft Vin-Q ook het recht prijzen te wijzigen indien deze te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, taksen, verpakkingsmateriaal,…)

Artikel 10 – Klachten

Alle opmerkingen betreffende factuur of levering dienen binnen de 7 dagen bekend gemaakt te worden aan Vin-Q (Tel 0479/356257 of via mail info@vin-q.be.

Aanvaarding van de artikelen dekt alle zichtbare gebreken. Vin-Q verbindt zich er enkel toe de aangekochte artikelen gedeeltelijk of volledig terug te nemen en om te ruilen indien deze een kurksmaak heeft of in geval de kwaliteit duidelijk gebrekkig is. De klant verbindt er zich toe Vin-Q via mail info@vin-q.be op de hoogte te brengen van de klacht. De artikelen moeten teruggezonden worden aan Vin-Q in de originele verpakking, tevens moet de fles nog voor minstens ¾ gevuld zijn. De uiteindelijke eindbeslissing over de omwisseling ligt te allen tijde bij Vin-Q.

Retour van volgende producten kan in geen geval aanvaard worden:

  • Geopende flessen die niet in de smaak vielen van de klant. Enkel de gesloten flessen kunnen geretourneerd worden ter creditering. Teruggestuurde goederen worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, dwz in hun gesloten originele verpakking, zonder beschadiging aan de fles en etiket.
  • Flessen wijn met een rekening, kasticket of factuur ouder dan 2 maanden
  • Onvolledige, beschadigde of vuile artikels

Artikel 11 – Toepasselijk recht

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is en het Belgische recht is steeds van toepassing.